bytova jednotka Jiráskova 23,25 Lučenec

 

- Plná správa, zmluva o výkone správy od 2014
- Rekonštrukcia domu 2014-2015-2016
- Zateplenie, výmena spoločných okien, lógií
- Rekonštrukcia vlastnej plynovej kotolne

 

 

Fotogaléria

 

Opakovaná výzva na predkladanie ponúk- rekonštrukcia strechy BD A. Jiráska 23,25, LC.

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23, 25, Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Vzhľadom na neschopnosť zhotoviteľa (ktorý vzišiel z prvej výzvy na predkladanie ponúk) plniť svoj záväzok v dôsledku pandemických opatrení a karantény svojich pracovníkov,v dôsledku čoho bola zo strany dodávateľa zrušená ZoD, vyhlasujem Opakovanú výzvu na predkladanie ponúk-rekonštrukcia strechy BD A. Jiráska 23,25, Lučenec v zrýchlenom  režime:
Predmetom zákazky je : a) cenová ponuka na obnovu strechy bytového domu A. Jiráska 23, 25, 984 01 Lučenec
     b) zhotovenie diela podľa predloženej cenovej ponuky

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25 , 984 01 Lučenec

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Fančík t.č. : 0949751949.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača .
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu –Obnova strechy bytového domu A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec– Neotvárať!“

9. Lehota dodania zákazky
Podľa bodu 2 a) : najneskôr do  30.9.2020
Podľa bodu 2 b) : najneskôr do  30.10.2020, na nepriaznivé počasie sa prihliada

10. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Podľa bodu 2 a) : uchádzač doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke do 30.9.2020, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. Umožňuje sa aj elektronické podanie  do elektronickej schránky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

12. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu formou komerčného úveru z banky.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

14. Predpokladaná cena zákazky: 
Neudáva sa.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.10.2020

16. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)

17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

18. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu.

19, Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo Výzvu na predkladanie ponúk zrušiť v celom rozsahu a nevyhlásiť víťaza ak :
   -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
   -vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby.

       V Lučenci 23.09.2020                                                        Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk

 

Výzva na predkladanie ponúk- rekonštrukcia spoločných priestorov (schodištia)  BD A. Jiráska 23,25, LC.

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23, 25, Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je : a) cenová ponuka na rekonštrukciu spoločných priestorov bytového domu A. Jiráska 23, 25,  .                                          984 01 Lučenec
       b) zhotovenie diela podľa predloženej cenovej ponuky

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25 , 984 01 Lučenec

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Fančík t.č. : 0949751949.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača vrátane dokladov podľa bodu 16
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu –Obnova spoločných priestorov  bytového domu A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec– Neotvárať!“

9. Lehota dodania zákazky
Podľa bodu 2 a) : najneskôr do  21.08.2020
Podľa bodu 2 b) : najneskôr do  31.10.2020,

10. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Podľa bodu 2 a) : uchádzač doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke do 21.8.2020, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. Umožňuje sa aj elektronické podanie  do elektronickej schránky. Verejné otváranie obálok s cenovými ponukami bude 21.8.2020 o 14,10 hod. v priestoroch sídla správcu.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

12. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z komerčného úveru bytového domu.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

14. Predpokladaná cena zákazky: 
Neudáva sa.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.10.2020

16. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)

17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

18. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu .

19, Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo Výzvu na predkladanie ponúk zrušiť v celom rozsahu a nevyhlásiť víťaza ak :
   -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
   -vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby.

       V Lučenci 06.08.2020                                                        Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ

 

Výzva na predkladanie ponúk- rekonštrukcia strechy BD A. Jiráska 23,25, LC.

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23, 25, Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je : a) cenová ponuka na obnovu strechy bytového domu A. Jiráska 23, 25, 984 01 Lučenec
     b) zhotovenie diela podľa predloženej cenovej ponuky

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25 , 984 01 Lučenec

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Fančík t.č. : 0949751949.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača vrátane dokladov podľa bodu 16
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu –Obnova strechy bytového domu A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec– Neotvárať!“

9. Lehota dodania zákazky
Podľa bodu 2 a) : najneskôr do  20.7.2020
Podľa bodu 2 b) : najneskôr do  25.8.2020, na nepriaznivé počasie sa prihliada

10. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Podľa bodu 2 a) : uchádzač doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke do 20.7.2020, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. Umožňuje sa aj elektronické podanie  do elektronickej schránky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

12. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

14. Predpokladaná cena zákazky: 
Neudáva sa.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.08.2020

16. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
- všeobecný časový harmonogram vykonávania prác v prípade optimálneho počasia

17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

18. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu a všeobecný časový harmonogram vykonávania prác.

19, Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo Výzvu na predkladanie ponúk zrušiť v celom rozsahu a nevyhlásiť víťaza ak :
   -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
   -vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby.

       V Lučenci 03.07.2020                                                        Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ
 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - Projektová dokumentácia-hydraulické vyváženie vykurovania

 

1. Identifikácia osoby  (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23-25, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: muzikplc@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
PD na hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy


3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec

7. Lehota dodania zákazky
Do 31.07.2016  

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 31.07.2016, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

10. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu na základe schváleného uznesenia na schôdzi vlastníkov bytov

11. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky: 
Predpokladaná cena zákazky je do 700 € s DPH.


13. Lehota viazanosti ponúk:
31.09.2016

14. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

                                                                     Ing. Peter Mužík
                                                                     Môj dom, s.r.o., konateľ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Výzva na predkladanie ponúk - revízie bleskozvodu a spoločnej elektriny

 

1. Identifikácia osoby  (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23-25, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: muzikplc@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Revízia bleskozvodnej sústavy domu s  odstránením prípadných závad
Revízia rozvodov spoločnej elektriny v dome

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec

7. Lehota dodania zákazky
Do 30.09.2016  

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 31.08.2016, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

10. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu na základe povinností vyplývajúcich zo zákona

11. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky: 
Nie je


13. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2016

14. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

     V Lučenci 14.7.2016                                   Ing. Peter Mužík
                                                                     Môj dom, s.r.o., konateľ
 

________________________________________________________________________________

 

Výzva na predkladanie ponúk
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy BD A. Jiráska 23-25


1. Identifikácia osoby   (ďalej len Obstarávateľ zákazky)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23-25, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: muzikplc@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy BD, A. Jiráska 23-25, 984 01, Lučenec, podľa predloženej projektovej dokumentácie

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. Vyžaduje sa striktné dodržanie projektu, vrátane podmienok uvedených v technickej správe projektu

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec

7. Lehota dodania zákazky
Práce musia byť ukončené pred začatím vykurovacej sezóny, najneskôr do 30.09.2016  

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Súťažné podklady obdrží uchádzač v elektronickej podobe na požiadanie u Obstarávateľa najneskôr do 22.8.2016.Uchádzač následne nacení VV a doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 02.09.2016, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

10. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu na základe uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov

11. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky: 
Nie je


13. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2016

14. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

     V Lučenci 15.8.2016                                   Ing. Peter Mužík
                                                                     Môj dom, s.r.o., konateľ

__________________________________________________________________________

 

Výzva na predkladanie ponúk - 
Projektová dokumentácia-hydraulické vyváženie vykurovania –VYHODNOTENIE :


Na výzvu reagovali traja záujemci, ktorí splnili požadované náležitosti. Podľa bodu 11 zákazku získal Ing Nagy Róbert s ponukou  : 900.- €
Poznámka : projektová dokumentácia bola vyhotovená bezodkladne s prihliadnutím na nadväzujúce práce

 

 

Výzva na predkladanie ponúk –
revízie a oprava bleskozvodu a spoločnej elektriny – VYHODNOTENIE :


Na výzvu reagovali traja záujemci, ktorí splnili požadované náležitosti. Podľa bodu 11 zákazku získal ELKON, Patrik Ružinský s ponukou   495.-€
Poznámka : opravy a revízie prebehnú v priebehu 39 kalendárneho týždňa ( po 26.9.2016)

 

 

Výzva na predkladanie ponúk
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy BD A. Jiráska 23-25 – VYHODNOTENIE :


Na výzvu reagovali dvaja  záujemci, ktorí splnili požadované náležitosti. Podľa bodu 11 zákazku získal R- STAVING, s.r.o.. Lučenec s ponukou 3.986,55€
Poznámka : práce prebehnú v priebehu 40, najneskôr 41 kalendárneho týźdňa (po 3.10.2016), podľa ukončenia predcházajucej stavby a podĺa počasia.

Vyhodnotenia Výziev na predkladanie ponúk sú zverejnené spôsobom v dome obvyklým a na internetovom sídle správcu.


V Lučenci 15.9.2016                                                             

 
                        Ing. Peter Mužík, Môj dom s.r.o.
 

 

 

Súťaže

 

 

Schôdze, zápisnice