VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Jiráskova 23,25 LC

 

Opakovaná výzva na predkladanie ponúk- rekonštrukcia strechy BD A. Jiráska 23,25, LC.

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD A. Jiráska 23, 25, Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Vzhľadom na neschopnosť zhotoviteľa (ktorý vzišiel z prvej výzvy na predkladanie ponúk) plniť svoj záväzok v dôsledku pandemických opatrení a karantény svojich pracovníkov,v dôsledku čoho bola zo strany dodávateľa zrušená ZoD, vyhlasujem Opakovanú výzvu na predkladanie ponúk-rekonštrukcia strechy BD A. Jiráska 23,25, Lučenec v zrýchlenom  režime:
Predmetom zákazky je : a) cenová ponuka na obnovu strechy bytového domu A. Jiráska 23, 25, 984 01 Lučenec
     b) zhotovenie diela podľa predloženej cenovej ponuky

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
A. Jiráska 23,25 , 984 01 Lučenec

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Fančík t.č. : 0949751949.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača .
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu –Obnova strechy bytového domu A. Jiráska 23,25, 984 01 Lučenec– Neotvárať!“

9. Lehota dodania zákazky
Podľa bodu 2 a) : najneskôr do  30.9.2020
Podľa bodu 2 b) : najneskôr do  30.10.2020, na nepriaznivé počasie sa prihliada

10. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Podľa bodu 2 a) : uchádzač doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke do 30.9.2020, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. Umožňuje sa aj elektronické podanie  do elektronickej schránky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

12. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu formou komerčného úveru z banky.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

14. Predpokladaná cena zákazky: 
Neudáva sa.

15. Lehota viazanosti ponúk:
31.10.2020

16. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)

17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

18. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu.

19, Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo Výzvu na predkladanie ponúk zrušiť v celom rozsahu a nevyhlásiť víťaza ak :
   -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
   -vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby.

       V Lučenci 23.09.2020                                                        Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ