DOMOV

 

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ SPOLOČNOSTI,
ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je správa bytových domov. 

          Pracovníci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov. Sme držitelia osvedčení o vzdelaní v oblasti "Manažér správy budov". Poskytujeme kompetentný, zákaznícky orientovaný výkon správy, ktorý dôsledne vychádza z legislatívnych predpisov, profesijnej skúseností a praxe. Spoločnosť spolupracuje s  profesijným združením  ZSaUN - Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností.

          Garantujeme prehľadné spravovanie Vašich finančných prostriedkov, informovanosť o dianí v dome. Rovnaké práva pre každého vlastníka.
Prostredníctvom mandátnych zmlúv zabezpečujeme tiež služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov podľa ich individuálnych požiadaviek .
          

          Správa bytového domu v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov pred súdom a inými orgánmi štátnej správy.