DOMOV

 

VÍTAME VÁS NA STRÁNKE NAŠEJ SPOLOČNOSTI,
ktorej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je správa bytových domov. 

          Pracovníci spoločnosti dlhodobo pôsobia v oblasti správy bytových domov. Sme držitelia osvedčení o vzdelaní v oblasti "Manažér správy budov". Poskytujeme kompetentný, zákaznícky orientovaný výkon správy, ktorý dôsledne vychádza z legislatívnych predpisov, profesijnej skúseností a praxe. Spoločnosť spolupracuje s  profesijným združením  ZSaUN - Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností.

          Garantujeme prehľadné spravovanie Vašich finančných prostriedkov, informovanosť o dianí v dome. Rovnaké práva pre každého vlastníka.
Prostredníctvom mandátnych zmlúv zabezpečujeme tiež služby pre spoločenstvá vlastníkov bytov podľa ich individuálnych požiadaviek .
          

          Správa bytového domu v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z.  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
a) prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov pred súdom a inými orgánmi štátnej správy.

 

 

Cenník služieb a poplatkov platný od 01.04.2024:

 

Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, Lučenec, IČO:46913661

Požadovaný úkon / Poplatok €

Vyhotovenie potvrdenia, že vlastník, nájomca bytu nemá nedoplatky 2 kusy :14,00 €

Registrácia zmeny vl. bytu - kúpna zmluva, dražba (verejná, dobrovoľná exekučná): 50,00 €

Registrácia zmeny vl. bytu-kúpna zml. uzatvorená podľa 182/1993 Z.z., darovacia zmluva, vysporiadanie BSM, dedičské konanie: 20,00 €

Vyhotovenie fotokópie akýchkoľvek dokumentov - cena / 1 strana: 0,50 €

Poskytnutie pôdorysu bytu k žiadosti: 9,90 €

Vydanie vyhlásenia nájomníkom a vlastníkom bytov pre potreby peňažných ústavov: 12,00 €

Vyhotovenie potvrdenia o veku domu - pasport domu: 6,50 €

Vyhotovenie fotokópie energetického certifikátu: 5,50 €

Vyhotovenie iných potvrdení: 5,50 €

Zaslanie upomienky: 1,66 €

Náklady spojené s podaním žaloby resp. podaním návrhu na vykonanie exekúcie: 5,50 €

Zaslanie predexekučnej výzvy: 5,50 €

Vystavenie stanoviska k stavebným úpravám v byte: 10,00 €

Poplatok za vyhotovenie rozúčtovania za plnenia: 12,00 € /rok/byt

Poplatok za vytvorenie ZOD s externým dodávateľom služby/tovaru: 65,00 €

Poplatok za realizáciu vytýčení podzemných telekomunikačných a iných vedení: 19,90/ks

Zmena zálohového predpisu na základe individuálnej žiadosti nájomcu alebo vlastníka: 3,50€

Realizácia výberového konania na práce realizované externým dodávateľom:  65,00 €

Realizácia domovej schôdze vlastníkov bytov v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze v kalendárnom roku na požiadanie vlastníkov alebo v prípade nutnosti (napr. zo stavebného, úverového, exekučného... dôvodu): 120,00 €

Mesačný poplatok za službu „EASY DOM“ v zmysle platného cenníka poskytovateľa:  0,24/byt/mes.

Mesačný poplatok za údržbu, evidenciu a ochranu meracej techniky v zmysle  platného cenníka dodávateľana byt - podľa 3.3 ods.b),6.124 ZoVS:  0 €

Realizácia písomného hlasovania (druhého v roku a každého ďalšieho) na individuálnu žiadosť právnických alebo fyzických osôb  alebo v prípade nutnosti (napr.  zo stavebného, úverového, exekučného... dôvodu): 75,00 €

Paušálny poplatok za vypracovanie žiadosti o poskytnutie úveru:   290,00 -  1.390,00 €

Spracovanie podkladov pre vydanie stavebného resp. kolaudačného povolenia do: 50/nad 50bytov: 290/350,00 €

Poplatok za prípravu a vypracovanie podkladov k vymáhaniu pohľadávky formou dobrovoľnej dražby: 350,00 €

Poplatok za uzatvorenie zmluvy o nájme spoločných častí a zariadení bytového domu podľa požiadaviek vlastníkov:  60,00 €

Ročný poplatok za správu zmlúv o nájme spoločných častí bytového domu a fakturáciu nájomného: 45,00 €

Poplatok za vykonanie mimoriadnych a kontrolných odpočtov vodomerov a PRVN na žiadosť vlastníka: 4,00€/merač

Vypracovanie splátkového kalendára: 5,90 €

Vedenie mzdovej agendy a spracovanie mzdy dohodárov objektu - zástupcov vlastníkov, kuričov a pod. (1osoba/mesiac): 13,00 €

Poplatok za vypracovanie opravného vyúčtovania –spôsobené chybou vlastníka (hradí vlastník): 50,00€

Poplatok za vystavenie stanoviska správcu k stavebným úpravám: 5,00€

Účasť štatutára správcu na súdnom pojednávaní: 24,00€/začatá hodina

Odmena za správu domu po uplynutí výpovednej lehoty: 22,00/€/byt/mes.

Spracovanie vyúčtovania pri zmene správy v bežnom roku: 35,00€/byt

Založenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP podľa zákona č.182/1993 Z.z.: 1000,00€

Zrušenie spoločenstva likvidáciou:  500,00-850,00 €

Súčinnosť správcu pri stavbe/rekonštrukcii časti alebo celého BD(účasť na KD a pod.): 24,00/začatá hodina

Potvrdenie žiadosti pre ÚPSVaR: 2,50 €

Poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu, zmena odberateľa a príprava pri odovzdaní dokladov BD spoločenstvu resp. správcovi: 350,00 €

 

Platnosť od 1.4.2024, schválil :  Ing. Peter Mužík, konateľ