bytová jednotka Wolkrova 6

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

           vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene     .                                                                             a                                                                                         a doplnení niektorých zákonov   


1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ) :
Názov:   Vlastníci bytov BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je obnova BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, bez zateplenia Obvod. plášťa, podľa požiadaviek povereného zástupcu vlastníkov BD. Práce na obnove BD budú spočívať v

1. zateplenie strechy spádovým polystyrénom, nová hydroizolácia.
2. rekonštrukcia bleskozvodu s projektom
3. nové klampiarske prvky vrátane dažďových žľabov a zvodov, jednotné okenné parapety z poplastova-ného plechu
4. fasáda- odstránenie starej omietky, penetrácia, nová omietka po celom plášti bytovky, silikónová stierka
5. sokel obvodovej steny marmolit do výšky1m
6.okapový chodnik- betónová zámková dlažba so zriadením lôžka, dilatačnej pásky, obrubníka...
7. výplne stavebných otvorov, vchodové dvere nové - otváranie do vonku, otvor 90 cm,pivničné okná nové - sklápacie
8. balkóny -  nová výplň balkónových konštrukcií

3. Typ objednávania :
Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky :
Wolkrova ulica č. 6, 984 01 Lučenec.

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu . Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Ubrankovič.č. : 0905 389 906. Obhliadku je vhodné uskutočniť do 16.4.2021.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača vrátane dokladov podľa bodu 14
  c/.Ponuka bude vyhotovená štandardným prehľadným spôsobom, vrátane : Krycí listu rozpočtu a Rozpočet s výkazom výmer
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu – Obnova BD Wolkrova 6, bez zateplenia, 984 01 Lučenec – Neotvárať!“

9. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk, otváranie obálok :
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do30.4.2021, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. 30.4.2021 o 14,05 hod budú obálky s ponukami otvorené, najnižšia ponuka bude vyhodnotená ako víťazná a bude vyhotovený zápis, ktorý zúčastnené osoby potvrdia svojimi podpismi.

10. Možnosť predloženia variantných riešení :
Neumožnuje sa. 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky :
Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky je druhý a tretí štvrťrok roku 2021(6,7,8,9,10/2021) .

12. Podmienky financovania zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu. Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní od dňa doručenia obstarávateľovi.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Primárnym kritériom je najnižšia cena  vrátane DPH.
Doplňujúce kritérium je časová dĺžka vykonaných prác.

14. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
- všeobecný časový harmonogram vykonávania prác v prípade optimálnej súčinnosti  vlastníkov.
-referencie o rekonštrukcii bytových domov za posledných päť rokov s uvedením tel. kontaktu na poverenú osobu

15. Predpokladaná cena zákazky : 
Neudáva sa.

16. Použitie elektronickej aukcie :
Nepoužije sa.

17. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu a všeobecný časový harmonogram vykonávania prác.

18. Ďalšie informácie :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo nikto zo záujemcov nesplní podmienky účasti, alebo vlastníci bytov BD z akýchkoľvek dôvodov neschvália ani jednu ponuku, alebo v zmysle platnej legislatívy neodsúhlasili financovanie predmetu zákazky.

 

    V Lučenci 28.03.2021                                                                                          Ing. Peter Mužík,
      konateľ Môj dom s.r.o.