VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

Výzva na predkladanie ponúk

           vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene     .                                                                             a                                                                                         a doplnení niektorých zákonov   


1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ) :
Názov:   Vlastníci bytov BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je obnova BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, bez zateplenia Obvod. plášťa, podľa požiadaviek povereného zástupcu vlastníkov BD. Práce na obnove BD budú spočívať v

1. zateplenie strechy spádovým polystyrénom, nová hydroizolácia.
2. rekonštrukcia bleskozvodu s projektom
3. nové klampiarske prvky vrátane dažďových žľabov a zvodov, jednotné okenné parapety z poplastova-ného plechu
4. fasáda- odstránenie starej omietky, penetrácia, nová omietka po celom plášti bytovky, silikónová stierka
5. sokel obvodovej steny marmolit do výšky1m
6.okapový chodnik- betónová zámková dlažba so zriadením lôžka, dilatačnej pásky, obrubníka...
7. výplne stavebných otvorov, vchodové dvere nové - otváranie do vonku, otvor 90 cm,pivničné okná nové - sklápacie
8. balkóny -  nová výplň balkónových konštrukcií

3. Typ objednávania :
Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky :
Wolkrova ulica č. 6, 984 01 Lučenec.

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu . Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Ubrankovič.č. : 0905 389 906. Obhliadku je vhodné uskutočniť do 16.4.2021.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača vrátane dokladov podľa bodu 14
  c/.Ponuka bude vyhotovená štandardným prehľadným spôsobom, vrátane : Krycí listu rozpočtu a Rozpočet s výkazom výmer
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu – Obnova BD Wolkrova 6, bez zateplenia, 984 01 Lučenec – Neotvárať!“

9. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk, otváranie obálok :
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do30.4.2021, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. 30.4.2021 o 14,05 hod budú obálky s ponukami otvorené, najnižšia ponuka bude vyhodnotená ako víťazná a bude vyhotovený zápis, ktorý zúčastnené osoby potvrdia svojimi podpismi.

10. Možnosť predloženia variantných riešení :
Neumožnuje sa. 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky :
Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky je druhý a tretí štvrťrok roku 2021(6,7,8,9,10/2021) .

12. Podmienky financovania zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu. Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní od dňa doručenia obstarávateľovi.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Primárnym kritériom je najnižšia cena  vrátane DPH.
Doplňujúce kritérium je časová dĺžka vykonaných prác.

14. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
- všeobecný časový harmonogram vykonávania prác v prípade optimálnej súčinnosti  vlastníkov.
-referencie o rekonštrukcii bytových domov za posledných päť rokov s uvedením tel. kontaktu na poverenú osobu

15. Predpokladaná cena zákazky : 
Neudáva sa.

16. Použitie elektronickej aukcie :
Nepoužije sa.

17. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu a všeobecný časový harmonogram vykonávania prác.

18. Ďalšie informácie :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo nikto zo záujemcov nesplní podmienky účasti, alebo vlastníci bytov BD z akýchkoľvek dôvodov neschvália ani jednu ponuku, alebo v zmysle platnej legislatívy neodsúhlasili financovanie predmetu zákazky.

 

    V Lučenci 28.03.2021                                                                                          Ing. Peter Mužík,
      konateľ Môj dom s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


                                        VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu – 24b.j., ul. Novohradská,  č.: 46 Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena stavebných otvorov a rekonštrukcia elektrických rozvodov)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu Novohradská č.46, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na :
a/  Zateplenie obvodového plášťa
b/  Zateplenie stropu TP
c/  Výmena výplní otvorov
d/  Rekonštrukcia balkónov a lodžií
e/ Stavebné úpravy – rekonštrukcia vstupu a okapového chodníka
f/  Silnoprúdová elektroinštalácia v spoločných priestoroch
Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa a/  až  f/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov :výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.7.2021 ukončenie 31.12.2021
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 09.04.2021 najneskôr však 19.04.2017 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p. Kušniarová, t.č.: 0903 374 183
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 03.05.2021 do 14,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 03.05.2021 o 14,05 hod.  v spoločných  priestoroch bytového domu vo vchode č.46. Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 09.5.2021, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom. Hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenie   potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby
Alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

V Lučenci 05.04.2021            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu –  12b.j., ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3,  Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena strešnej krytiny, výmena stavebných otvorov, rekonštrukcia bleskozvodu)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu, ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na : Zateplenie a obnova bytového domu, 12.b.j., ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3, Lučenec, ktorá zahŕňa :

A  A- ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA S KZS MINERÁLNOU VLNOU
B  B-VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A ZATEPLENIE STROPU POSLEDNÉHO PODLAŽIA
  B1  B.1- Výmena strešnej krytiny
  B2  B.2-Zateplenie stropu posledného podlažia minerálnou vlnou
C  C-VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV SPOLOČNÝCH PRIESTOROV
D  D-ZATEPLENIE BALKÓNOV A STRIEŠKA NAD ZADNÝMI VSTUPMI
E  E-STAVEBNÉ ÚPRAVY
  E1  E1- RIEŠENIE PODLAHY KOTOLNE  A RIEŠENIE  OKAPOVÉHO CHODNÍKA
  E2  E2- ZATEPLENIE STROPU TECHNICKÉHO PODLAŽIA
  E3  E3- ÚPRAVA STIEN A SCHODOV SCHODISKOVÉHO PRIESTORU

Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A/  až  E/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.5.2022 ukončenie 31.12.2022
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 28.01.2022 najneskôr však 04.02.2022 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p, Machalová, t.č.: 0907 172  354
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 18.02.2022 do 15,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 18.02.2022 o 15,05 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 20.2.2022, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia        . .potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

V Lučenci 21.01.2022            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu – T 02B, 24b.j., ul. Erenburgova,  č.: 25,27,  Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena stavebných otvorov a rekonštrukcia elektrických rozvodov)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu Erenburgova č. 25, 27, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na : Zateplenie a obnova bytového domu, 24.b.j., Erenburgova ulica 25, 27, Lučenec, ktorá zahŕňa :
 

A     Zateplenie obvodového plášťa KSZ s minerálnou vlnou

B    Zateplenie stropu posledného podlažia minerálnou vlnou

C    Zateplenie balkónov a riešenie prestrešenia a zábradlia

D    Stavebné úpravy
          D1-zateplenie stropu technického podlažia
          D2-úprava stien a stropu schodiskového priestoru vstupného podlažia
          D3-okapový chodník a nové vonkajšie vstupné schody

E     Bleskozvod


Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A/  až  E/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.5.2022 ukončenie 31.12.2022
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 27.01.2022 najneskôr však 04.02.2022 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p. Duzbaba, t.č.: 0907 181 838
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 18.02.2022 do 14,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 18.02.2022 o 14,05 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 20.2.2022, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia     potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

V Lučenci 20.01.2022            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Kuzmámyho 1,3, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľa, ktorého odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
-obnova domu : SET-MONT s.r.o., Lučenec

Víťaznej firme gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 20.2.2022                                                                 Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Erenburga 25,27, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľa, ktorého odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
-obnova domu : Gemerstav s.r.o., Rimavská Sobota

Víťaznej firme gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 20.2.2022                                                                Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.