VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  1.mája 5,7, Kalinovo, požiadala o predĺženie termínu na vyhodnotenie ponúk do štvrtka 20.6.2024 do 24,00 hod, z dôvodu dôkladnejšieho a komplexnejšieho naštudovania jednotlivých ponúk.


V Lučenci 17.6.2024                                                              Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Erenburga 17,19,21,23, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľa, ktorého odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
Strechy R plus, s.r.o.

Víťaznej firme gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 17.6.2024                                                                Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

                                VEREJNÁ SÚŤAŽ

Oprava strechy bytového domu Erenburgova č. 17,19,21,23,  Lučenec (Obnova a zateplenie strechy bytového domu Erenburgova 17-23, rekonštrukcia bleskozvodu,)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu, ul. Erenburgova 17,19,21, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Oprava strechy bytového domu Erenburgova č. 17,19,21,23,  Lučenec, podľa projektu stavby vyhotoveného : Ing.arch. Katarína Križová a Ing Norbert Tóth, ktorý zahŕňa :
A.  Sprievodná správa
B. Situácia stavby
C. Architektúra
D. Bleskozvod
E. Požiarna bezpečnosť stavby
F. Rozpočet
Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A,  až  F, .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí strechy domu,  s cieľom odstrániť zatekanie do domu a znížiť spotrebu energie na vykurovanie a teda zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje a výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 15.7.2024 ukončenie 31.12.2024
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 23.5.2024 najneskôr však 27.05.2024 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 14.6.2024 do 15,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 14.6.2024 o 15,05 hod.-15,10 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 17.6.2024, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia        . .potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.
Súťaž bude zverejnená 29.5.2024 na mieste obvyklom na zverejňovanie oznamov v bytovom dome a na internetovej stránke správcu.


V Lučenci 27.05.2024          Ing. Peter Mužík
                                                                                                   Môj dom, s.r.o., konateľ
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                   VEREJNÁ SÚŤAŽ
Oprava strechy bytového domu 1. mája 529/5 a  529/7,  Kalinovo (Obnova strechy bytového domu, rekonštrukcia bleskozvodu,)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu, ul., v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Oprava strechy bytového domu 1. mája 529/5 a  529/7,  Kalinovo, podľa projektu stavby vyhotoveného : Ing. Roman Uhrin, ulica Partizánska 382/46, 985 01 Kalinovo, ktorý zahŕňa :
A.  Architektonické a stavebno-technické riešenie
-Obnova strechy bytového domu
      B.  Bleskozvod

Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A,  aj  B, .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí strechy domu,  s cieľom odstrániť zatekanie do domu a znížiť spotrebu energie na vykurovanie a teda zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje a výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 15.7.2024 ukončenie 31.12.2024
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 29.5.2024 najneskôr však 3.6.2024 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača.
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 14.6.2024 do 15,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 14.06.2024 o 15,05 hod. až 15,10 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 17.6.2024, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia        . .potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.
Súťaž bude zverejnená 29.5.2024 na mieste obvyklom na zverejňovanie oznamov v bytovom dome a na internetovej stránke správcu.


V Lučenci 27.05.2024          Ing. Peter Mužík
                                                                                                   Môj dom, s.r.o., konateľ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predkladanie ponúk

           vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene     .                                                                             a                                                                                         a doplnení niektorých zákonov   


1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ) :
Názov:   Vlastníci bytov BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je obnova BD Wolkrova 6, 984 01 Lučenec, bez zateplenia Obvod. plášťa, podľa požiadaviek povereného zástupcu vlastníkov BD. Práce na obnove BD budú spočívať v

1. zateplenie strechy spádovým polystyrénom, nová hydroizolácia.
2. rekonštrukcia bleskozvodu s projektom
3. nové klampiarske prvky vrátane dažďových žľabov a zvodov, jednotné okenné parapety z poplastova-ného plechu
4. fasáda- odstránenie starej omietky, penetrácia, nová omietka po celom plášti bytovky, silikónová stierka
5. sokel obvodovej steny marmolit do výšky1m
6.okapový chodnik- betónová zámková dlažba so zriadením lôžka, dilatačnej pásky, obrubníka...
7. výplne stavebných otvorov, vchodové dvere nové - otváranie do vonku, otvor 90 cm,pivničné okná nové - sklápacie
8. balkóny -  nová výplň balkónových konštrukcií

3. Typ objednávania :
Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky :
Wolkrova ulica č. 6, 984 01 Lučenec.

7. Obhliadka :
Záujemca je povinný vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby určil potrebný rozsah prác a potrebného materiálu a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadnila celý objem potrebných prác a materiálu . Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné si dohodnúť u zástupcu vlastníkov BD, p. Ubrankovič.č. : 0905 389 906. Obhliadku je vhodné uskutočniť do 16.4.2021.

8. Ponuka :
Vyhotovenie ponuky :
  a/.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  b/.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou   počítača vrátane dokladov podľa bodu 14
  c/.Ponuka bude vyhotovená štandardným prehľadným spôsobom, vrátane : Krycí listu rozpočtu a Rozpočet s výkazom výmer
Označenie ponúk: Uchádzač vloží ponuku do zalepenej obálky s označením :“ Prieskum trhu – Obnova BD Wolkrova 6, bez zateplenia, 984 01 Lučenec – Neotvárať!“

9. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk, otváranie obálok :
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do30.4.2021, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. 30.4.2021 o 14,05 hod budú obálky s ponukami otvorené, najnižšia ponuka bude vyhodnotená ako víťazná a bude vyhotovený zápis, ktorý zúčastnené osoby potvrdia svojimi podpismi.

10. Možnosť predloženia variantných riešení :
Neumožnuje sa. 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky :
Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky je druhý a tretí štvrťrok roku 2021(6,7,8,9,10/2021) .

12. Podmienky financovania zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu. Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní od dňa doručenia obstarávateľovi.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Primárnym kritériom je najnižšia cena  vrátane DPH.
Doplňujúce kritérium je časová dĺžka vykonaných prác.

14. Podmienky účasti :
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenské oprávnenie  alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
- všeobecný časový harmonogram vykonávania prác v prípade optimálnej súčinnosti  vlastníkov.
-referencie o rekonštrukcii bytových domov za posledných päť rokov s uvedením tel. kontaktu na poverenú osobu

15. Predpokladaná cena zákazky : 
Neudáva sa.

16. Použitie elektronickej aukcie :
Nepoužije sa.

17. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb :
S úspešným uchádzačom bude uzavretá ZoD, ktorá je pre uchádzača záväzná. Neoddeliteľnou súčasťou ZoD bude Cenová ponuka záujemcu a všeobecný časový harmonogram vykonávania prác.

18. Ďalšie informácie :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo nikto zo záujemcov nesplní podmienky účasti, alebo vlastníci bytov BD z akýchkoľvek dôvodov neschvália ani jednu ponuku, alebo v zmysle platnej legislatívy neodsúhlasili financovanie predmetu zákazky.

 

    V Lučenci 28.03.2021                                                                                          Ing. Peter Mužík,
      konateľ Môj dom s.r.o.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


                                        VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu – 24b.j., ul. Novohradská,  č.: 46 Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena stavebných otvorov a rekonštrukcia elektrických rozvodov)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu Novohradská č.46, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na :
a/  Zateplenie obvodového plášťa
b/  Zateplenie stropu TP
c/  Výmena výplní otvorov
d/  Rekonštrukcia balkónov a lodžií
e/ Stavebné úpravy – rekonštrukcia vstupu a okapového chodníka
f/  Silnoprúdová elektroinštalácia v spoločných priestoroch
Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa a/  až  f/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov :výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.7.2021 ukončenie 31.12.2021
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 09.04.2021 najneskôr však 19.04.2017 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p. Kušniarová, t.č.: 0903 374 183
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 03.05.2021 do 14,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 03.05.2021 o 14,05 hod.  v spoločných  priestoroch bytového domu vo vchode č.46. Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 09.5.2021, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom. Hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenie   potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby
Alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

V Lučenci 05.04.2021            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu –  12b.j., ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3,  Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena strešnej krytiny, výmena stavebných otvorov, rekonštrukcia bleskozvodu)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu, ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na : Zateplenie a obnova bytového domu, 12.b.j., ul. K. Kuzmányho,  č.: 1, 3, Lučenec, ktorá zahŕňa :

A  A- ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA S KZS MINERÁLNOU VLNOU
B  B-VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A ZATEPLENIE STROPU POSLEDNÉHO PODLAŽIA
  B1  B.1- Výmena strešnej krytiny
  B2  B.2-Zateplenie stropu posledného podlažia minerálnou vlnou
C  C-VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV SPOLOČNÝCH PRIESTOROV
D  D-ZATEPLENIE BALKÓNOV A STRIEŠKA NAD ZADNÝMI VSTUPMI
E  E-STAVEBNÉ ÚPRAVY
  E1  E1- RIEŠENIE PODLAHY KOTOLNE  A RIEŠENIE  OKAPOVÉHO CHODNÍKA
  E2  E2- ZATEPLENIE STROPU TECHNICKÉHO PODLAŽIA
  E3  E3- ÚPRAVA STIEN A SCHODOV SCHODISKOVÉHO PRIESTORU

Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A/  až  E/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.5.2022 ukončenie 31.12.2022
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 28.01.2022 najneskôr však 04.02.2022 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p, Machalová, t.č.: 0907 172  354
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 18.02.2022 do 15,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 18.02.2022 o 15,05 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 20.2.2022, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia        . .potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

V Lučenci 21.01.2022            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu – T 02B, 24b.j., ul. Erenburgova,  č.: 25,27,  Lučenec (zateplenie bytového domu,  výmena stavebných otvorov a rekonštrukcia elektrických rozvodov)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu Erenburgova č. 25, 27, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na : Zateplenie a obnova bytového domu, 24.b.j., Erenburgova ulica 25, 27, Lučenec, ktorá zahŕňa :
 

A     Zateplenie obvodového plášťa KSZ s minerálnou vlnou

B    Zateplenie stropu posledného podlažia minerálnou vlnou

C    Zateplenie balkónov a riešenie prestrešenia a zábradlia

D    Stavebné úpravy
          D1-zateplenie stropu technického podlažia
          D2-úprava stien a stropu schodiskového priestoru vstupného podlažia
          D3-okapový chodník a nové vonkajšie vstupné schody

E     Bleskozvod


Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa A/  až  E/ .
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov : výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými, s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz - výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.
Ak by vznikli akékoľvek pochybnosti pri naštudovaní a nacenení súťažných podkladov platí, že projekt má prednosť pred Výkazom – výmer.
4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.5.2022 ukončenie 31.12.2022
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme obdrží  každý oslovený uchádzač od 27.01.2022 najneskôr však 04.02.2022 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača
– p. Duzbaba, t.č.: 0907 181 838
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 18.02.2022 do 14,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 18.02.2022 o 14,05 hod.  v sídle správcu . Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 20.2.2022, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa ,  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi ( v písomnom hlasovaní). Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže s uvedením  tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia     potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby,
alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

 

V Lučenci 20.01.2022            Ing. Peter Mužík
Môj dom, s.r.o., konateľ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Kuzmámyho 1,3, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľa, ktorého odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
-obnova domu : SET-MONT s.r.o., Lučenec

Víťaznej firme gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 20.2.2022                                                                 Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Erenburga 25,27, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľa, ktorého odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
-obnova domu : Gemerstav s.r.o., Rimavská Sobota

Víťaznej firme gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 20.2.2022                                                                Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.