VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NOVÁ 1,3, LC

 

                                                Výzva na predkladanie ponúk-vodomery SV

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   a doplnení niektorých zákonov   

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD Nová1,3, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: muzikplc@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Dodávka a montáž  12 ks  bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm  s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu a cenu zbernice dát pre prípad neskoršieho záujmu o takúto službu. Súčasťou montáže je aj plombovanie  namontovaných meradiel.
Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
Nová 1,3, 984 01 Lučenec

7. Lehota dodania zákazky
Najneskôr do 15.2.2019, pretože 28.2.2019 uplynie lehota overenia namontovaných meradiel

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 25.1.2019, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

10. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu na základe povinností vyplývajúcich zo zákona

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky: 
Nudáva sa

13. Lehota viazanosti ponúk:
31.03.2019

14. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

       V Lučenci 15.1.2019                                                         Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ


Výsledok výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 15.1.2019  :


Víťazom výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 15.1.2019 na premontáž meračov SV na ulici Nová 1,3, Lučenec, je R-staving s.r.o. Lučenec s ponukou : materiálové naklady 13,20 €/ks, práca 14,64€/ks, vrátane plombovania a ochrannej plomby, tj. 27,84€/ks
Gratulujeme!

Pozn. : Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. určené meradlá. Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.
======================================================================================