VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Erenburgova 25, 27, LC

 

             Výzva na predkladanie ponúk- PD rekonštrukcia BD Erenburgova 25,27, LC.

vypracovaná v zmysle  § 117, vo väzbe na ustanovenie § 10 ods.2 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia osoby (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:   Vlastníci bytov BD Erenburgova 25, 27, Lučenec, v zastúpení Môj dom, s.r.o.
Adresa:  Rúbanisko III/2
Obec (mesto): Lučenec
PSČ:   984 01
IČO:  46913661
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Mužík
Telefón/Fax:  0907 871 618
Elektronická pošta: mojdomsro@gmail.com
Internetová adresa: http://mojdomsro.sk

2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je :  a) Vypracovanie cenovej ponuky na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (PD)    

a
                               
                                      b) následne víťazným uchádzačom vypracovanie samotnej projektovej dokumentácie (PD).

Rozsah zákazky je vypracovanie cenovej ponuky projektovej dokumentácie (a samotného projektu ) pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu – Komplexná rekonštrukcia a zateplenie BD Erenburgova 25,27. Lučenec v nasledujúcom rozsahu :
       1. Stavebná časť.
-obhliadka budovy, zameranie skutkového stavu
-súbor výkresovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie a zateplenia bytového domu:
-obvodový plášť s riešením balkónov(loggií) a vrátane riešenia vstupov (vstupných schodísk)
-výmena pôvodných výplní otvorov bytov a spoločných priestorov (podľa skutočného stavu)
-oprava a zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov
-oprava a vysprávky interieru spoločných častí –vestibuly, schodištia, podesty a podobne, vrátane komunikačného systému   domu a poštových schránok
-riešenie okapového chodníka
       2.   Tepelnotechnický posudok stavby s preukázaním hygienického a energetického kritéria
       3.   Projekt bleskozvodu
       4.   Projekt PBS (požiarna bezpečnosť stavby)
       5.   Rozpočtové náklady a výkaz výmer
3. Typ objednávania
Plnenie bude realizované na základe objednávky.

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie je možné.          

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky
Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec

7. Lehota dodania zákazky
Podľa bodu 2 a) : najneskôr do 20.1.2020
Podľa bodu 2 b) : najneskôr do  29.5.2020

8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk
Podľa bodu 2 a) : uchádzač doručí svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke do 20.1.2020, v čase do 14,00, na  adresu  Môj dom, s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 01 Lučenec. Umožňuje sa aj elektronické podanie  do elektronickej schránky.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE   

10. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z FOÚ bytového domu.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena.

12. Predpokladaná cena zákazky: 
Nudáva sa.

13. Lehota viazanosti ponúk:
31.05.2020

14. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

15, Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo Výzvu na predkladanie ponúk zrušiť v celom rozsahu a nevyhlásiť víťaza ak :
   -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
   -vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenia potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby.

       V Lučenci 08.12.2019                                                         Ing. Peter Mužík,  Môj dom, s.r.o., konateľ