SUTAZE NOVÁ 1,3, LC

 

                               VEREJNÁ SÚŤAŽ
Obnova bytového domu – T 06B-BB, 12b.j., ul. Nová, vchod č.: 1,3, Lučenec (zateplenie bytového domu, rekonštrukcia strechy, výmena stavebných otvorov a rekonštrukcia vnútorných rozvodov)

1, Identifikácia objednávateľa:
Vlastníci bytov bytového domu Nová1,3, 984 01 Lučenec, v zastúpení správcom  Môj dom s.r.o., Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, IČO : 46913661, DIČ : 2023656856.
Kontaktná osoba : Ing. Mužík Peter

2, Popis zákazky, typ zmluvy:
Súťaž je vyhlásená na :
a/      aA - Odstránenie systémových porúch
aB - Zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny
aC - Zateplenie strechy
aD - Výmena výplní otvorov
aE - Stavebné úpravy
aF - Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

b/  bG - Výmena vnútorných rozvodov-demontáž rozvodov ÚK
bH - Výmena vnútorných rozvodov – rekonštrukcia ZTI
Súťaže sa môžu zúčastniť len oslovení uchádzači. Oslovené firmy  predložia  ucelené ponuky podľa ods. a/ resp. ods. b/.
S víťaznými uchádzačmi  bude uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa paragrafu 536-565 obch. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

3, Opis stavebných prác : jedná sa o realizáciu stavebných prác na obnove bytového domu formou opráv, ktorých podstatnú časť tvorí výmena a obnovenie fyzicky opotrebovaných častí domu, vrátane strechy,  s cieľom znížiť spotrebu energie na vykurovanie, zvýšiť hodnotu  domu a tým aj jednotlivých bytov a zlepšiť užívateľský komfort obyvateľov.
Predmetom súťaže sú všetky stavebné objekty, prevádzkové súbory a súvisiace práce v zmysle projektu stavby . Rozsah a obsah prác je určený projektom. Súťažiaci si projekt naštuduje, výkaz – výmer nacení. Oprávnené nároky na naviac práce môžu vzniknúť len za výkony, ktoré by vznikali zmenou projektu na základe požiadaviek investora, alebo projektanta - architekta (autora stavebného diela).
   Podrobný rozsah predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov :výkaz – výmer. Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe súťažných podkladov odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov, výrobkov, prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými s rovnakými, alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií a so stavebným povolením.
V prípade potreby si uchádzač - budúci zhotoviteľ na vlastné náklady vypracuje realizačnú projektovú dokumentáciu. Podrobné špecifikácie : priložený výkaz - výmer.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu - výmer  a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať výkaz- výmer. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze - výmer po naštudovaní  projektovej dokumentácie  zistil nezrovnalosti (nezodpovedajúce výmery plôch, nesprávne detaily, nezodpovedajúce materiály a pod.),  tieto nacení osobitne. Prípadné takéto osobitne  nacenené časti zreteľne a zrozumiteľne označí, a uvedie na osobitnom liste papiera.
Ak uchádzač v cenovej ponuke ponúka zľavu na dielo, táto nesmie byť vyčíslená jednou sumou pre celý rozpočet, ale musí byť premietnutá v cenách materiálu a prác tak, aby boli zrejmé jednotkové ceny materiálov a prác. Konečná ponúknutá  cena je potom aritmetickým súčtom položiek Výkazu –Výmer.

4, Termín začatia a ukončenia prác :
začatie 1.6.2017 ukončenie 31.10.2017
-Začatie prác zo strany objednávateľa môže byť ovplyvnené poskytnutím komerčného úveru
-na nepriaznivé počasie v čase prác sa prihliada.

5, Poskytnutie súťažných podkladov :
Projekt aj výkaz – výmer v elektronickej forme na dátovom nosiči, obdrží  každý oslovený uchádzač od 22.03.2017 najneskôr však 24.3.2017 do 15,30 hod. Po dohode s uchádzačom je prípustné poskytnutie súťažných podkladov aj elektronickou poštou.
PD - na nahliadnutie, prípadne zapožičanie - podľa materiálových možností objednávateľa, pre každého osloveného uchádzača.
Obhliadka objektu - po dohovore so zástupcom vlastníkov pre každého osloveného uchádzača – p. Sarvašová, t.č.: 0908 924 793
Podmienkou účasti v súťaži je akceptovanie objednávateľom vypracovanej Zmluvy o dielo, koncept  ktorej obdrží každý oslovený uchádzač.

6, Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači môžu doručiť ponuky  osobne alebo poštou do 21.04.2017 do 18,00hod., v uzavretých, zapečatených obálkach s nápisom –Súťaž, neotvárať.
Objednávateľ každú prijatú ponuku zaeviduje do osobitného zoznamu s vyznačením dátumu a času prijatia.
Otváranie obálok  bude 21.04.2017 o 18,05 hod.  v spoločných  priestoroch bytového domu vo vchode č.1. Otváranie obálok je verejné.
Následne správca skontroluje úplnosť doručených ponúk a cenovú ponuku,  údaje vyznačí do porovnávacieho  protokolu, ktorý do troch pracovných dní zverejní na výveske domu. Všetky cenové ponuky sú pre vlastníkov bytov k dispozícii na nahliadnutie buď priamo pri otváraní obálok alebo do troch pracovných dní v sídle správcu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo nebudú odovzdané v termíne, budú zo súťaže vyradené.
Komisia na výber zhotoviteľa si ponuky preštuduje, posúdi a hlasovaním vyberie  ponuky podľa bodu 2, ods. a/ ako aj ods. b/, ktoré pokladá za najvhodnejšie a to najneskôr do 28.4.2017, do 24,00 hod.
Správca následne ponuky odporučené komisiou na výber zhotoviteľa (podľa bodu 2, ods. a/ ako aj ods. b/ ),  predloží na konečné schválenie vlastníkom bytov na to zvolanej schôdzi. Výsledok hlasovania vlastníkov bezodkladne  oznámi schválenému záujemcovi.
Pozn. : rozhodnutie komisie na výber zhotoviteľa má len odporúčací charakter, konečné rozhodnutie môžu prijať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome  hlasovaním na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
   Každý uchádzač  môže predložiť len jedinú ponuku.

7, Podmienky financovania:
Fakturácia bude mesačne na základe odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je  30 dní od doručenia úplnej a správnej faktúry.

8, Podmienky účasti uchádzačov:
a/ doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce
b/ prehľad o celkovom obrate, alebo súvahu, výkaz o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich za posledné tri roky
c/ potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
d/ potvrdenie príslušného Daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky , ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
e/ údaje o vzdelaní, odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác
f/ údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich pracovníkov za 3 predchádzajúce roky
g/ údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác
h/ zoznam stavebných prác  uskutočnených v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu predkladania ponuky, ktorých predmetom bolo vykonanie prác rovnakých alebo vo väčšom rozsahu ako je predmet tejto súťaže (diferencovane podľa bodu 2,ods. a/,  aj  ods. b/ ) s uvedením                                                                                                       tel. kontaktu na zodpovedné osoby
i/  žiadame uviesť podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť v subdodávke
Žiadame predložiť platnú licenciu na zhotovovanie oceneného tepelnoizolačného systému.

9 ,Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena.

10, Ďalšie informácie:
Objednávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak :
                -zlyhá úver z komerčných zdrojov
                -sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená
-vlastníci bytov a nebytových priestorov z akéhokoľvek dôvodu neprijmú uznesenie        . .potrebné k ďalšej príprave alebo k  realizácii stavby
Alebo obmedziť predmet súťaže ak:
               - posledná ponuka prevýši možnosti objednávateľa.

V Lučenci 10.03.2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zoznam oslovených firiem: Nová 1-3, - 2017

a/  Obnova BD , Nová 1-3,  984 01, Lučenec :
Gemerstav, s.r.o., Rimavská Sobota 
Costruo, s.r.o., Lučenec
Zepra JM, s.r.o., Lučenec
Sheik, s.r.o., Rimavská Sobota
LUMA-SK, s.r.o., Žilina
IMAR, s.r.o., Rimavská Sobota
Set-mont,   s.r.o.. Lučenec
Siroň plus, s.r.o.,    Detva
BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o., Divín
J-Stav, s.r.o., V. Krtíš
ESV plus, s.r.o., Lučenec

b/  VÝMENA  VNÚTORNÝCH  ROZVODOV:
R-staving, s.r.o., Lučenec
Remonta, s.r.o., Zvolenská Slatina
SBD, Lučenec
IMAR, s.r.o., Rimavská Sobota
Zepra JM, s.r.o., Lučenec
BUILDING JOB LÍŠKA s.r.o., Divín
J-Stav, s.r.o., V. Krtíš
ESV plus, s.r.o., Lučenec

______________________________________________________________

 

Komisia na výber zhotoviteľa  BD  Nová 1,3, 984 01, Lučenec, hlasovaním vybrala zhotoviteľov, ktorých odporučí vlastníkom na konečné schválenie v písomnom hlasovaní takto :
-obnova domu : Gemerstav s.r.o., Rim. Sobota
-výmena nútorných rozvodov : R – staving s.r.o., Lučenec
Víťazným firmám gratulujeme k úspešnej prezentácii a tešíme sa na spoluprácu. Tým, ktorí neuspeli, ďakujeme za korektný priebeh súťaže.
V Lučenci 28.4.2017                                                                  Ing. Peter Mužík,  Môj dom s.r.o.